Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sanofi
​​


Nota Prawna

Ważne informacje prawne i wyłączenie odpowiedzialności

 

© Merial SAS 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ta witryna internetowa prowadzona jest przez spółkę Merial SAS i jest chroniona odpowiednimi prawami autorskimi i przepisami dotyczącymi znaków towarowych. Użytkownicy mogą pobrać na dysk twardy lub wydrukować pojedynczą kopię jakiegokolwiek elementu zawartości tej witryny na własny użytek i użytek niekomercyjny pod warunkiem, że każda taka kopia zachowuje wszelkie prawa autorskie oraz inne noty własności. Dalsze kopiowanie, publikowanie lub rozpowszechnianie jakiegokolwiek z elementów tej witryny jest zabronione.

Niniejsza witryna internetowa udostępniona została w stanie "TAK JAK JEST”. MERIAL SAS NIE OŚWIADCZA ANI NIE ZAPEWNIA, W SPOSÓB WYRAŹNY LUB DOROZUMIANY, ŻE INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ SĄ DOKŁADNE LUB KOMPLETNE. Merial SAS nie gwarantuje, że witryna będzie bezpieczna lub wolna od wirusów. Merial SAS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, m.in. bezpośrednie, pośrednie, szczególne i następcze straty czy szkody, wynikające z dostępu lub z niemożności dostępu użytkownika do tej witryny lub też wynikające z polegania przez użytkownika na prawidłowości jakiejkolwiek informacji zamieszczonej na niniejszej witrynie internetowej.

Merial SAS nie wyłącza odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenia ciała bezpośrednio spowodowane niedbalstwem lub nadużyciem ze strony spółki czy też oszustwem polegającym na złożeniu oświadczenia niezgodnego z prawdą. Merial SAS zastrzega sobie prawo zmiany, usunięcia lub jakiejkolwiek innej modyfikacji informacji zamieszczonych na niniejszej witrynie w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Powyższe wyjątki i ograniczenia mają zastosowanie jedynie w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Nie narusza to żadnych ustawowych praw Państwa jako konsumentów.

Ta witryna internetowa zawiera informacje o produktach dopuszczonych do obrotu w Polsce do wyłącznego użytku osób upoważnionych na podstawie regulacji dotyczących leków weterynaryjnych z 2001 r., z późniejszymi zmianami, zgodnie z kategorią prawną produktu. Nie należy interpretować żadnych informacji zamieszczonych na witrynie internetowej jako promowania czy też nakłaniania do użycia jakiegokolwiek produktu ani też do stosowania któregokolwiek z produktów, który nie jest dopuszczony do obrotu zgodnie z prawem i przepisami w kraju Państwa zamieszkania.

Niniejsza witryna internetowa może zawierać linki do innych witryn, które zostały utworzone przez osoby trzecie, nad którymi Merial SAS nie sprawuje kontroli. Niektóre z takich witryn mogą być prowadzone poza Polską. Merial SAS udostępnia te linki wyłącznie dla Państwa wygody oraz nie zaświadcza o dokładności i kompletności informacji zawartych na takich witrynach internetowych oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści na nich zamieszczone. Zamieszczanie jakiegokolwiek linku do innej witryny nie jest równoznaczne ze złożeniem przez Merial SAS żadnej deklaracji poparcia w stosunku do takiej witryny ani produktów na niej zamieszczonych. Takie strony mogą zawierać informacje mające zastosowanie wyłącznie do kraju ich pochodzenia lub regionu, w którego realiach umiejscowiona jest dana strona.

Wszystkie nazwy produktów zamieszczone w tej witrynie internetowej zaczynające się wielką literą lub zakończone znakiem albo ® są nazwami handlowymi spółki Merial SAS, o ile nie wskazano inaczej. Żadnych informacji znajdujących się na tej witrynie internetowej nie należy uważać za przyznanie jakiejkolwiek licencji czy prawa na mocy jakiegokolwiek prawa autorskiego, patentu, nazwy handlowej ani innego prawa własności intelektualnej spółki Merial SAS bądź jakiejkolwiek trzeciej strony.

​​​

Terms Lightbox